dochodzenie
adwokat w sprawie karnej,  blog,  kary za przestępstwa,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

Prokurator prowadzi dochodzenie

Prokurator prowadzi dochodzenie 

Często zastanawiamy się,  kto prowadzi dochodzenie. Jest to bardzo ważny etap, albowiem wszystko rozstrzyga się właśnie na etapie postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze to w ogóle pierwszy etap w procesie karnym i prowadzi je prokurator lub policja w zależności od stopnia skomplikowania.

Postępowanie przygotowawcze prowadzi się albo w formie śledztwa albo dochodzenia. Śledztwo prowadzone jest w postępowaniach najpoważniejszych – o przestępstwo. O tym, jakie sprawy są prowadzone w ramach śledztwa, mówi artykuł 309 §1 K ppkt 1-5 Kodeksu postępowania karnego. Mówimy tutaj o takich sytuacjach, jak zbrodnie, występki. Gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmeria Wojskowa itp., oczywiście śledztwo prowadzi prokurator, jednakże czasem może powierzyć policji prowadzenie śledztwa w części albo w całości co do danych czynności. Pamiętajmy, że uprawnienia policji przysługują także organom Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

dochodzenie

Oczywiście bywa tak, że prokurator zastrzega sobie, że daną czynność np. czynności bezpośrednie z daną osobą przeprowadzi osobiście. Dlatego czasem mamy mylne spojrzenie na sprawę, albowiem wydaje nam się, że postępowanie toczy się na policji. Absolutnie tak nie jest. Funkcjonariusze mogą tylko wykonywać część powierzonych im zadań. Śledztwo co do zasady powinno być zawsze ukończone w ciągu trzech miesięcy. Z mojego doświadczenia jako adwokat wiem, że często tak nie jest.

Czym się różni śledztwo od dochodzenia?

Należy odróżnić śledztwo od dochodzenia. Dochodzenie to inna forma postępowania przygotowawczego, które prowadzone jest najczęściej przez policję, jednakże pod nadzorem prokuratora. Oczywiście prokurator może sam prowadzić dochodzenie, niemniej jednak najczęściej deleguje do tych czynności funkcjonariusza. Należy zauważyć, iż dochodzenie prowadzi się w sprawach należących do właściwości Sądu Rejonowego. W sytuacji, gdy kara, która jest określana w danym przestępstwie nie przekracza pięciu lat, istotna jest również wartość przedmiotu przestępstwa albo szkody wyrządzonej, albowiem dochodzenie prowadzi się, jeżeli ta suma nie jest większa niż 100 000 zł.

Śledztwo a dochodzenie – ile trwają?

Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu dwóch miesięcy, zaś śledztwo w ciągu trzech. Oczywiście jest możliwość ich przedłużenia, co w praktyce zdarza się bardzo często. Przepisy mówią, że dochodzenie można przedłużyć o trzy miesiące, a wypadkach szczególnych na dalszy czas oznaczony. Tym zajmuje się prokurator. W praktyce wygląda to tak, że dosyć często te czynności są przedłużane. Kiedy dochodzenie jest zamknięte, wówczas przechodzimy do kolejnego etapu.  W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia w dochodzeniu prokurator sporządza lub zatwierdza akt oskarżenia i wnosi go do sądu albo sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zawieszeniu. Może się również zdarzyć, iż prokurator uzna, że należy przeprowadzić jeszcze dodatkowe czynności np. uzupełnić śledztwo albo dochodzenie.

Akt oskarżenia – co robić?

Ostatnio otrzymałam taką informację: „Pani Mecenas, dostałem akt oskarżenia, co robić? Co to znaczy akt oskarżenia? Nie wiem, o co im chodzi”…

Jeżeli dostałeś akt oskarżenia, to sprawa jest poważna. Formalnie akt zawiera dane oskarżonego, informacje o tej osobie, dane o środkach zapobiegawczych, a przede wszystkim zarzut. Zarzut składa się z czasookresu, który jest kluczowy. Należy zwrócić na to uwagę. Co to znaczy czas popełnienia przestępstwa? Należy zwrócić uwagę na każde słowo, które zostało określone w zarzucie, albowiem jest to kluczowe. Czyn, którego dopuścił się oskarżony, musi być bardzo szczegółowo opisany. Opisujemy zatem czas, miejsce, sposób i okoliczności, które towarzyszyły przy popełnieniu przestępstwa. Dodatkowo należy wskazać, iż w akcie oskarżenia powinno znaleźć się również na jakiej podstawie został akt wysunięty, czyli przepisy ustawy karnej powinny być jasno wskazane.

Postępowanie dowodowe w akcie oskarżenia

Należy również zwrócić uwagę na bardzo ważny element aktu oskarżenia, jakim jest postępowanie dowodowe. Musimy zwrócić uwagę, na czym oparł się prokurator, wystawiając tak poważny zarzut. Jest tam lista dowodów, na podstawie których sporządzono zarzut. Powinno znaleźć się również uzasadnienie oskarżenia zawierające wszelkie fakty w sprawie, zaś fakty powinny być poparte dowodami. Nadto w akcie oskarżenia znajduje się również lista osób, które należy wezwać.

Nadto pamiętajmy, iż akt oskarżenia sporządzony przez policję nie musi zawierać uzasadnienia. Jednakże pamiętaj – fakt, iż powstał akt oskarżenia wskazuje, iż sprawa jest poważna, albowiem zostaje skierowana do sądu. Wówczas możesz otrzymać również wyrok nakazowy.

Możesz wnieść sprzeciw

Pamiętajmy, iż oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwów do sądu. Sprzeciw wznosi się do sądu, który wydał mniejszy wyrok. Jeżeli więc nie zgadzamy się z wyrokiem, należy sporządzić sprzeciw. Pamiętajmy, iż ważny jest termin – mamy siedem dni od doręczenia wyroku. Podstawą wniesienia sprzeciwu jest artykuł 506, który mówi właśnie o sprzeciwie od wyroku nakazowego.

Sąd może również nie wydać wyroku nakazowego jeżeli uzna, że trzeba przeprowadzić całe postępowanie dowodowe. Wobec tego należy ułożyć odpowiednią strategię np. wniosek o umorzenie postępowania, o uniewinnienie oskarżonego, oraz wnieść dowody na poparcie swoich twierdzeń.

 

Przeczytaj więcej:

Prokurator w sprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń