• Uncategorized

  Znęcanie się – Mąż znęca się nad rodziną.

  Znęcanie się Znęcanie się Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury znamię „znęcania się” warunkujące odpowiedzialność sprawcy na podstawie przepisu art. 207 § 1 k.k. oznacza działanie lub zaniechanie nakierowane na udręczenie ofiary, a więc polega na umyślnym zadawaniu jej bólu lub dolegliwości natury psychicznej. Znęcanie się – Przewaga  Jednocześnie warunkiem niezbędnym realizacji powyższego znamienia jest ustalenie istnienia przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może ona się przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu. Nie jest zatem możliwe wzajemne znęcanie się nad sobą małżonków w tym samym czasie (tak, m.in., Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2005 r., WA 24/05, OSNwSK 2005/1/1655, Lex nr 200263, czy też V…

 • blog,  Uncategorized

  Zatrzymanie co robić . Jak się odwołać co robić ?

  Zatrzymanie co robić?    Zatrzymanie co robić ? Jeżeli ktoś został zatrzymany. Koniecznie należy złożyć zażalenie na zatrzymanie! Koniecznie! Jeżeli nie wiesz jak ! Zwróć sie o pomoc ! to bardzo ważne ! Jeżeli chcesz osiągnać sukces.. Już pisałam o tym co zrobić. Jak napisać zażalenieZażalenie na zatrzymanie. Jak żalić ?   A jak uzasadnić ? Zatrzymanie co robić  ?     Uzasadnienie zażalenia….. Co napisać  Postanowieniem z dnia _________. Sąd Okręgowy  w ______ przedłużył stosowanie wobec podejrzanego _________ środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd wskazał, iż w jego ocenie wobec podejrzanego w występują przesłanki stosowania tego środka w postaci: – dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, –…

 • blog,  Uncategorized

  Bójka a obrona konieczna

  Bójka a obrona konieczna – art. 158 kodeksu karnego § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157§1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Bójka a obrona konieczna – art. 158 kodeksu karnego Często osoby szukają możliwości…. Co zrobić ? A może obrona konieczna ?…

 • Uncategorized

  Zawiadomienie o przestępstwie

  Zawiadomienie o przestępstwie Zawiadomienie o przestępstwie może złożyć każda osoba, może to również zrobić małoletni.   Każde zawiadomienie o przestępstwie jednakowo obliguje policjantów do podjęcia odpowiednich działań. Zgodnie z polską procedurą karną, osoba powyżej 17. roku życia, składająca zawiadomienie o przestępstwie, jest informowana m.in. o odpowiedzialności karnej za powiadomienie Policji o niepopełnionym prze- stępstwie, za fałszywe oskarżenie oraz za składanie fałszywych zeznań – art. 238 k.k.1, art. 234 k.k., art. 233 § 1 k.k. (więcej informacji znajduje się w rozdziale 9. poradnika – w odniesieniu do osób dorosłych). Zawiadomienie o przestępstwie . W imieniu małoletniego wniosek taki może złożyć przedstawiciel ustawowy dziecka lub jego prawny opiekun. Zawiadomienie o przestępstwie – …

 • Uncategorized

  Prawo karne Adwokat 271 § 1 kk – Przypadki

    Adwokat 271 § 1 kk – Bilans spółki Bilans spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być uznany za dokument, który może być przedmiotem czynności wykonawczej określonej w art. 271 § 1 KK, albowiem nie jest on dokumentem w żadnej części charakteryzującym się walorem zaufania publicznego. Adwokat 271 § 1 kk – Zaświadczenie o zatrudnieniu Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wystawiająca zaświadczenie o zatrudnieniu osobie niebędącej jej pracownikiem, w którym to zaświadczeniu zawarto nieprawdziwe informacje, nie jest „inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów” w rozumieniu art. 271 § 1 KK. Adwokat 271 § 1 kk Lekarz  Poświadczenie przez lekarza medycyny w wystawionej recepcie nieprawdy co do osoby mającej korzystać z leku,…

 • Uncategorized

  Jak wygrać sprawę ? Badania wariografem ?

  Jak wygrać sprawę ? Dopuszczalność  w praktyce dowodu z badania wariografem w toku postępowania karnego jest kwestią bardzo kontrowersyjną. Jak wygrać sprawę ? Badanie wariografem.. Czy to dobry pomysł.  Zgodą osoby badanej biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby . Artykuł 171, w którym zawarte są między innymi następujące zastrzeżenia: niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej, niedopuszczalne jest stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej. osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela…

 • Uncategorized

  Świadek w sprawie karnej. Chory psychicznie.

  Świadek Co zrobić kiedy mamy wątpliwości w zakresie stanu zdrowia świadka? Zgodnie z Kodeksem, jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić. Świadek  – Chory psychicznie  Wnieść wniosek aby został przesłuchany w obecności biegłego.  Regulacja zawarta w art. 192 § 2 k.p.k. dotycząca możliwości przesłuchania świadka z udziałem biegłego, jak się podnosi w orzecznictwie sądów powszechnych, dotyczy każdego świadka, a nie tylko pokrzywdzonego. Oczywiście  wezwania do udziału w przesłuchaniu świadka biegłego lekarza, biegłego psychologa jest uwarunkowana wystąpieniem konkretnych…

 • Uncategorized

  Gwałt – Adwokat

  Gwałt – jak brzmi przepis i co mi groźi ? Zgodnie z art. 197 § 1 k.k., kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Gwałt – diabeł tkwi w szczegółach ! Istotne mają znaczenie słowa. Pytanie – Czy używałeś gróźb ? Bądź podstępem zaciągnąłeś? Jaki wyrok ? Karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przedmiotem ochrony w zakresie omawianego czynu zabronionego jest wolność seksualna i obyczajność. Zgwałcenie, o którym stanowi polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Gwałt – czyn  ten jest przestępstwem umyślnym. to znaczy że…

 • adwokat w sprawie karnej,  blog,  kary za przestępstwa,  poddanie sprawcy próbie,  Uncategorized

  Zastępcza kara pozbawienia wolności – art. 65 kkw

  Zastępcza kara pozbawienia wolności Kara grzywny i kara ograniczenia wolności to kary wolnościowe – Uważaj aby przestrzegać zasady.   Kara ograniczenia wolności może polegać na: obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne potrąceniu 10%-25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Kara grzywny i kara ograniczenia wolności to kary wolnościowe – Uchylanie się od obowiązków. Może prowadzić do zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Obligatoryjne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności Kiedy skazany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności  wtedy następuje obligatoryjnie zarządzenie wykonywania kary zastępczej. Zastępcza kara pozbawienia wolności Jak ustalić ? Ustalając długość trwania kary zastępczej opieramy się na wymiarze orzeczonej kary…

 • Uncategorized

  Nękanie małżonka Skalking

  Stalking a  Rozwód Powiem szczerze, iż stalking jest wciąż rzadkością. „Ten dzień, kiedy wieczorem wracam zmęczona i bardzo szczęśliwa. Szczęśliwa ponieważ udało mi się wygrać sprawę o Stalking”. Wiem jedno, od początku procesu – sprawa rozwodowa czy też inna trzeba koniecznie mieć stategię i plan procesu.   Jeżeli czujesz, iż jestes zmęczona tym, iż mąż/żona cie nachodzi – działaj. Dla nękanego małżonka jest to dodatkowe źródło ogromnego stresu i niepokoju. Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. W takich sytuacjach – nie musimy się na to godzić i akceptować takich zachowań jako elementu rozstania i rozwodu. Czym jest stalking? Zachowanie małżonka aby mogło zostać zakwalifikowane jako stalking musi być uporczywe…

Zadzwoń