Przestępstwo 297 KK

Przestępstwo 297 KK

Przestępstwo 297 KK. Artykuł 297 Kodeksu karnego jest bardzo ważny. Zacznijmy od początku.

Zachowanie sprawcy przestępstwa z niniejszego artykułu może przybrać różne formy, takie jak przekładanie fałszywych dokumentów, dokumentów stwierdzających nieprawdę, czy nierzetelnych pisemnych oświadczeń. Wobec tego w niektórych sytuacjach niezbędna jest kumulatywna kwalifikacja prawna z art. 270 kk.

Kiedy kredytobiorca przykłada takie dokumenty, to oczywiste jest, że się takimi dokumentami się posługuje. A zatem wprowadzenie takiego sfałszowanego dokumentu do obrotu jest przestępstwem. Natomiast jeżeli to on sam ten dokument uprzednio podrobił, przerobił i sfałszował, wówczas mamy do czynienia z kumulatywną kwalifikacją czynu, tj. artykuł 297 §1 kodeksu karnego w związku i artykułu 270 § §1 KK.

Takie przestępstwo godzi bowiem w dwa dobra prawne.

To, że osoba sfałszowała i dostarczyła dokument, ale nie uzyskała kredytu, nie zwalnia jej z odpowiedzialności z dwóch czynów. W tym zakresie można znaleźć orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czym jest dokument 

Status dokumentu jest rozumiany szeroko, przysługuje zarówno kopii niepotwierdzonemu oryginałowi, skan przesłany drogą elektroniczną czy też wydruk z komputera. Zatem status dokumentu jest szeroki i tej definicji nie zawężona. Najczęściej przy sprawach o wyłudzenie kredytu mamy do czynienia z przerobionymi dokumentami tak jak umowa, Pit – zaświadczenie o zarobkach, książka przychodów, rozchodów, wyciągi z kont.

Czy można starać się o warunkowe umorzenie postępowania?

Kwalifikacja prawna czynu przypisanego oskarżonej z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. okazała się w pełni trafna, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec oskarżonej I. S. (1) nie mógł zostać uwzględniony z przyczyny zasadniczej. Przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. zagrożone jest bowiem karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc z uwagi na wysokość ustawowego zagrożenia (art. 66 § 2 k.k.), nie mogła tu znaleźć zastosowania instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Kiedy warunkowe umorzenie postępowania?

Zgodnie z treścią art. 66 § 1 kk Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. 

Kiedy nie stosuje się warunkowego umorzenia postępowania?

Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności!!!!! Wówczas warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia (zgodnie z art. 67 § 1 kk).

Należy przeanalizować stan faktyczny.

Jaki jest stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżoną/oskarżonego? Czy  oskarżona/y miał/a świadomość popełnienia przestępstwa?

Zadzwoń