prywatny akt oskarżenia
blog

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia? 

Zastanawiasz się, jak wnieść prywatny akt oskarżenia? Co do zasady w większości przypadków akt oskarżenia wnosi  prokurator.

Wówczas jest to łatwiejsze, albowiem wszelkie dowody musi zdobyć właśnie prokurator. Jeżeli jesteśmy osobą pokrzywdzoną, możemy być oskarżycielem posiłkowym w niniejszej sprawie. Jednakże są przypadki, kiedy to my bezpośrednio będziemy chcieli złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu. Najczęściej akt oskarżenia składamy w sprawach takich jak zniewaga, lekkie uszkodzenie ciała, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej.

Prywatny akt oskarżenia to konkretne wskazanie sprawcy czynu. Musi obejmować niezbędne elementy takie jak oznaczenie osoby oskarżonej pokrzywdzonej, określenie znamion przestępstwa, których sprawca się dopuścił.

prywatny akt oskarżenia

Czy można złożyć samemu prywatny akt oskarżenia? 

Oczywiście, że tak. Najczęściej w takich sprawach wynajmuje się prawnika, by ten pomógł przejść przez cały proces. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki masz cel i oczekiwania od sprawy karnej.

Tak… Prywatny akt oskarżenia to przede wszystkim sposób do dojścia do sprawiedliwości. Pamiętajmy, że są przestępstwa, które są z ścigane z oskarżenia prywatnego. Mówimy tutaj o artykule 212, czyli o przestępstwie zniesławienia, zgodnie z artykułem 216 kodeksu karnego o zniewadze, o najczęściej w mojej praktyce spotykanym przestępstwem naruszenia nietykalności cielesnej z artykułu 217 kodeksu karnego, nieumyślnym spowodowaniu średniego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z artykułem 157 §1 kodeksu karnego.

Kiedy wnieść akt?

Jeżeli prokuratura i policja odmówiła wszczęcia postępowania, to właśnie jest ten moment, gdy możesz wnosić prywatny akt oskarżenia. To od ciebie zależy, czy sprawca zostanie ukarany czy nie.

W pierwszej kolejności możesz założyć sprawę i dojść do sprawiedliwości dzięki prywatnemu aktowi oskarżenia. Oczywiście napisanie prywatnego aktu oskarżenia możesz zlecić kancelarii mojej bądź innej bądź, lub też napisać akt oskarżenia samodzielnie. W akcie oskarżenia należy wskazać sprawcę, osobę pokrzywdzoną, miejsce i czas popełnienia przestępstwa i wszystkie okoliczności towarzyszące przy popełnieniu przestępstwa. Jeżeli skorzystasz z pomocy adwokata, to on się wszystkim zajmie.

Jednakże jest jedna rzecz, o której musisz pilnować i dopilnować – dowody. Tak, dowody musisz dostarczyć swojemu prawnikowi, który będzie sporządzał prywatny akt oskarżenia, albowiem jest to niezbędne, aby faktycznie udowodnić komuś popełnienie czynu. Dowody mogą być różne – na przykład nagrania, świadkowie, wiadomości.

Termin

Pamiętajmy o terminie przedawnienia w sprawach z oskarżenia prywatnego. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem trzech lat od czasu jego popełnienia.

W razie wszczęcia okres postępowania zgodnie z artykułem 102 Kodeksu karnego przeciwko osobie wydłuża się jeszcze o pięć lat od zakończenia okresu poprzedniego.

Jak wnieść akt oskarżenia? Ile kosztuje?

Zgodnie z artykułem 487 Kodeksu postępowania karnego można wnieść akt oskarżenia bezpośrednio do sądu albo złożyć pisemną lub ustną skargę na policję.

Ile kosztuje wniesienie aktu oskarżenia? Oskarżyciel prywatny uiszcza zryczałtowaną równowartość wydatków w kwocie 300 . Pamiętajmy, że jeżeli prywatny akt oskarżenia nie będzie odpowiadał wymogom formalnym, sąd wezwie do usunięcia braków w terminie siedmiu dni.

Jak odstąpić od oskarżenia?

W przypadku, gdy chcemy odstąpić od oskarżenia, często zastanawiamy się, czy jest to w ogóle możliwe. Oczywiście, że tak. Istnieje możliwość odstąpienia od oskarżenia i nie jest do tego wymagana zgoda oskarżonego. Powinno to nastąpić aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Natomiast jeżeli chcemy odstąpić, gdy przewód sądowy  już się rozpoczął, wówczas zgoda oskarżonego jest wymagana.

Wzajemny akt oskarżenia

Pamiętaj o jednym. Jest coś takiego jak wzajemny akt oskarżenia z artykułu 497 Kodeksu postępowania karnego. Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia o ściganie z oskarżenia prywatnego o czyn pozostający w związku z tym zarzucanym mu czynem. Wówczas sąd będzie rozpatrywał te sprawy łącznie.

 

Przeczytaj więcej:

Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń