blog

Adwokat do sprawy karnej art. 207 § 1 k.k.

Adwokat do sprawy karnej

Zostałeś oskarżony o to że znęcałeś się nad żoną ?

Nie martw się, opowiem Ci historię, dzięki której zrozumiesz…………

Adwokat 

Historia Marka z Warszawy

Po narodzinach dzieci  między małżonkami zaczęło dochodzić do słownych sprzeczek  głównie na tle finansowym. Tak, Mój klient regularnie się kłócił z małżonką. Niestety, Nie potrafili porozumieć się. Dochodziło do kłótni z błahych powodów.  Niestety,  podczas kłótni byli względem siebie coraz bardziej agresywni.

Awanturom towarzyszyły wzajemne wyzwiska, szarpanie, popychanie, podczas których oboje brali czynny udział.

Podczas kłótni dochodziło do wulgarnego wyzywania się stron. Interwencje policji.

Co robić w takiej sytuacji ?

Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji…….

To należy złożyć  wyjaśnienia i nie przyznać się do zarzucanego mu czynu.

Oczywiście nie jest to takie proste….

 

Zawsze jako obrońca analizuje materiał dowodowy…. To bardzo ważne.

Warto wyjaśnić, iż w ocenie obrońcy to małżonka stosowała przemoc fizyczną wobec a awantury były przez nią rozpoczynane.

Co Sąd robi?

Analizuje materiał dowodowy…..

Tak i analizuje czy są podstawy do przypisania oskarżonemu winy.

Dlatego bardzo ważne jest postępowanie dowodowe.

Obrona powinna iść w kierunku uniewinnienia.

Art. 2 § 2 k.p.k. –  zasada prawdy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych, przez które rozumie się ustalenia udowodnione, czyli takie, gdy w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny.

Adwokat do sprawy karnej

Obowiązek udowodnienia odnosić należy jednak tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że on sam korzysta z domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), a nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego korzyść (art. 5 § 2 k.p.k.).

Co mówić?

Jak się bronić ?

Mowa końcowa……

Należy zauważyć, iż oskarżony korzysta z domniemania niewinności gdyż brak jest dowodów aby udowodnić, iż doszło do czynu.

Ze względu na te zasady wydanie wyroku uniewinniającego jest konieczne.

Należy zauważyć, że między oskarżonym a żoną dochodziło we wskazanym w zarzucie okresie do nieporozumień, awantur, w których oboje brali udział i które oboje wywoływali.

Byli oni w trakcie rozwodu…..

Jednocześnie zarówno oskarżony jak też pokrzywdzona wzajemne obwiniali się o taki stan.

Adwokat Art. 207 § 1 kk Wzór- Odpowiedź na akt oskarżenia -Znęcanie się i gwałt

Adwokat Apelacja Karna . Jak odwołać się od wyroku ? Przykład

Należy mieć na uwadze.

Relacje uległy pogorszeniu od czasu narodzin dzieci, romansu dodatkowo strony miały problemy finansowe…….

Żona oskarżonego miała wymagania finansowe względem męża, którym on nie potrafił sprostać.

Zaś Oskarżony miał pretensje do swojej żony odnośnie jej rozrzutności oraz niegospodarności.

Strony Miały różne spojrzenie na świat, a co za tym idzie odmienne koncepcje na małżeństwo, w tym finanse i wychowywanie dzieci

Przy ocenie wyjaśnień oskarżonego w zakresie w jakim nie przyznał się do psychicznego i fizycznego znęcania się nad pokrzywdzoną należy kierować się naczelną w prawie karnym procesowym zasadą domniemania niewinności.

Ważne :

materialny ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu, który ponosi także ryzyko nieudania się dowodu.

Brak dowodów.

W odniesieniu do zachowania oskarżonego względem żony w podanym w zarzucie okresie należało [w ocenie obrońcy ] dać wiarę oskarżonemu, że faktycznie w tym czasie nie doszło z jego strony do zachowania wypełniającego znamiona

Oczywistym jest, iż ich relacje w okresie z a/o były trudne, wzajemna niechęć oraz brak porozumienia co do ich finansów i wychowywania  dzieci prowadziły do nieporozumień, spięć czy nawet kłótni pomiędzy nimi.

Były między nimi nieporozumienia jednakże Nie sposób jednak zakwalifikować takiego zachowania jako czynu z art. 2017 § k.k., w szczególności gdyż działania małżonków był wzajemne.

Adwokat do sprawy karnej

Ważny wyrok

I uwaga……Warto wskazać, że „za znęcanie się nie można uznać zachowania się sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego, ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżonym a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r. – IV KKN 312/99, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt WA 24/05).

Kto miał przewagę ?

Zakłada ono bowiem zaistnienie owej przewagi po stronie sprawcy nad ofiarą w zakresie określonego zachowania polegającego na wyrządzaniu rażących dolegliwości psychicznych lub tez fizycznych, którym ona nie może się przeciwstawić bądź może to uczynić w niewielkim stopniu” (Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 6 września 2017 r., XVII Ka 737/17, LEX nr 2375899).

Na gruncie niniejszej sprawy nie można uznać, aby podejrzany miał jakąkolwiek przewagę nad pokrzywdzoną.

Uniewinnienie Sprawa Karna Adwokat radzi

 

Dla ustalenia zaistnienia znamion tego przestępstwa konieczne jest bowiem nie tylko wykazanie negatywnie postrzeganych przez pokrzywdzoną działań czy też zaniechań oskarżonego, ale nadto kierunkowości w tymże zachowaniu, które stanowić ma wyraz chęci zadania cierpienia psychicznego innej osobie i w tymże właśnie celu jest podejmowane.

Adwokat do sprawy karnej

 

Brak dowodów

W ocenie obrońcy materiał dowodowy nie dostarczył wystarczających podstaw do uznania oskarzonego winnym zarzucanego czynu.

 

 

Twierdzenia pokrzywdzonej

W ocenie  obrońcy –  twierdzenia pokrzywdzonej nie dają jednoznacznej i rzetelnej podstawy do wnioskowania, iż pogłębiający się między małżonkami konflikt nosił znamiona fizycznego i psychicznego znęcania się oskarżonego nad nią.

Brak zamiaru

Zaznaczyć należy, że znęcanie się jest jednak zachowaniem intencjonalnym, które wymaga umyślności w formie zamiaru bezpośredniego sprawcy (wyrok SN z dnia 21 X 1999 r., V KKN 580/97, Orz. Prok. i Pr. 2000, nr 2).

Kto prowokował kłótnie

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie sposób twierdzić, kto  wywoływał kłótnie i prowokował reakcje…..

Wrecz przeciwnie…..

Znęcanie to coś innego niż zwyczajne znieważanie.

Ważne jest, iż istota przestępstwa znęcania się polega na jakościowo innym zachowaniu się sprawcy niż tylko na zwyczajnym znieważeniu lub naruszeniu nietykalności osoby pokrzywdzonej.

W zakresie twierdzenia prokuratora

Zdaniem obrońcy

  nie można podzielić poglądu oskarżyciela publicznego, iż zachowanie oskarżonego względem wskazanej pokrzywdzonej przybrało postać przestępstwa z art. 207 § 1 k.k.

Brak dowodów

Pragnę zauważyć, iż  brak innych dowodów na okoliczność znęcania się, a także zastosowanie art. 5 § 2 k.p.k., nakazuje przyjąć, że do znęcania się nie dochodziło.

 

Groźby –  Jaka kara za groźby karalne. art. 190 kk

Konflikt stron

Zdaniem obrońcy uważam, iż  nie ulega wątpliwości, że zachowanie oskarżonego w okresie objętym zarzutem nie przybierało postaci znęcania psychicznego i fizycznego nad pokrzywdzoną lecz było reakcją na panujący między małżonkami konflikt.

Strony wobec siebie

Strony przejawiły to wrogim nastawieniem wobec siebie, nacechowanym dużą złośliwością.

Niezależność finansowa

pokrzywdzona nie pozostaje i nie pozostawała w żadnym stosunku zależności od oskarżonego, jest osobą samodzielną, niezależną od niego finansowo – obecnie pracuje, otrzymuje pomoc od swoich rodziców.

Zachowanie pokrzywdzonej

postawa pokrzywdzonej, okoliczności, że pokrzywdzona często była prowodyrem kłótni, używała wobec oskarżonego wulgarnych słów, również szarpała go

Wniosek

Reasumując wskazać należy, że kierując się zasadą wyrażoną w art. 5 § 2 k.p.k. według obrońcy – Sąd powinien wziąśc pod uwagę wątpliwości i wątpliwości na korzyść oskarżonego.

Ządanie główne

Dlatego proszę o  to aby Sąd uniewinnił  oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu z   art. 207 § 1 k.k.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń