blog

Adwokat Apelacja art. 177

Adwokat Apelacja

Adwokat Apelacja. Jak napisać Apelację ?

Wszystko zależy jaki jest wyrok 🙂 art. 177 § 2 kk

Adwokat Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w ______z dnia _______., w sprawie ________

W imieniu oskarżonego _________ , którego pełnomocnictwo załączam, na podstawie art. 425 § 1 i 2 i art. 444 § 1 kpk zaskarżam powyższy wyrok na korzyść oskarżonego w części dotyczącej wymiaru kary.

 

Zarzuty 

Na podstawie art. 427 § 1 i art. 438 pkt 4 kpk wyrokowi temu zarzucam rażącą niewspółmierność wymierzonej kary oskarżonemu ________  w pkt V w/w wyroku w wysokości 6 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 177 § 2 kk , i w konsekwencji wymierzenie oskarżonemu na podstawie art. 91 § 2 kk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności

oraz

orzeczenie w pkt VI w/w wyroku na podstawie art. 42 § 3 kk dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, podczas gdy dla osiągnięcia celów kary wystarczy jej niższy wymiar, tym bardziej iż oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu w/w przestępstw, nie utrudniał prowadzonego postępowania, wyraził skruchę i żal z powodu zdarzenia którego był sprawcą, przewartościował swoje naganne zachowanie.  Wobec oskarżonego istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna,  będzie on w przyszłości przestrzegał porządku prawnego i nie istnieje niebezpieczeństwo powrotu do przestępstwa przez oskarżonego.

Adwokat Apelacja 

 

Wnioski 

Mając powyższy zarzut na uwadze, na podstawie art. 427 § 1 w zw. z art. 437 § 1 i 2 kpk wnoszę o zmianę wyroku w zaskarżonej części i wymierzenie oskarżonemu kary za popełnienie przestępstwa z art. 177 § 2 kk w wysokości 2 lat pozbawienia wolności , i orzeczenie na podstawie art. 91 § 2 kk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności, oraz orzeczenie na okres 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I Instancji do ponownego rozpoznania.

 

 

Więcej: Adwokat sprawa karna🕙🕙🕙

Adwokat Apelacja  – Uzasadnienie

[stan faktyczny ]

 

Oskarżony nie chciał utrudniać prowadzonego postępowania, od samego początku wyraził skruchę i żal z powodu tego co się stało.

Jednakże Sąd _______  na tle prawidłowo ustalonego stanu faktycznego wymierzył oskarżonemu rażąco surową karę w pkt V – tj. 6 lat pozbawienia wolności , i w konsekwencji wymierzył oskarżonemu na podstawie art. 91 § 2 kk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk rażąco surową karę łączną 6 lat pozbawienia wolności , oraz orzekł w pkt VI w/w wyroku na podstawie art. 42 § 3 kk dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, podczas gdy dla osiągnięcia celów kary wystarczy jej niższy wymiar, tym bardziej, że oskarżony nie był nigdy karany, wykazuje krytyczny stosunek do przypisanych mu czynów. Krytyczny stosunek w tym przypadku świadczy wyłącznie o tym, iż było to jednorazowe przestępstwo jakiego oskarżony się dopuścił.

 

Więcej:Adwokat Apelacja Karna . Jak odwołać się od wyroku ? Przykład

Adwokat Apelacja 

Adwokat Apelacja 

 

Należy zauważyć, iż oskarżony wykazał skruchę, przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

Adwokat Apelacja

Szczerość żalu, jaki wyraził oskarżony, oraz jego wyjaśnienia zgodne z prawdą, nie budziły zwątpienia ani oskarżenia, ani Sądu Rejonowego.

Wszystkie te okoliczności dowodzą pozytywnej prognozy, że oskarżony _______ nie popełni w przyszłości przestępstwa. Ponadto wymierzenie oskarżonemu tak surowej kary w wysokości 6 lat pozbawienia wolności doprowadzi do zerwania całkowicie więzi oskarżonego z _____________, i z pewnością wpłynie negatywnie na dalszy rozwód emocjonalny dziecka, który przez kilka lat nie będzie się mógł widywać z ojcem.

Pragnę zwrócić również uwagę, iż żona i dziecko nie odwiedzają oskarżonego. Oskarżony przebywając w Areszcie nie ma żadnego kontaktu z dzieckiem.

Oskarżony _________  jest osobą młodą popełnił błąd przyznał się jednakże mając na uwadze charakter pracy oraz inne okoliczności orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze jest bardzo represyjną sankcją.

Każdy miesiąc dla oskarżonego jest ważny.

Zgodnie z art. 178 § 1 kk. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art.173, art. 174 lub art.177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego wart.177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. Zdaniem obrony postawa oskarżonego po wypadku  i okoliczności niniejszej sprawy uzasadniają wymierzenie oskarżonemu kary za przestępstwo z art. 177 § 2 kk w dolnej granicy ustawowego zagrożenia, tj. w wysokości 2 lat pozbawienia wolności.

Adwokat Apelacja

Ponadto zgodnie z art. 42 § 3 kk Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178 a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

W niniejszej sprawie Sąd zastosował wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, pomimo iż zdaniem obrony w sprawie zachodzi wyjątkowy wypadek , albowiem oskarżony w przeszłości nigdy nie dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestrzegał wszystkich znaków drogowych i jeździł przepisowo .

 

 

Więcej: Uniewinnienie Sprawa Karna Adwokat radzi

Adwokat Apelacja 

 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, orzeczenie kary w górnej granicy jej wymiaru jest w ocenie obrony rażąco surowe w rozumieniu art. 438 pkt 4 kpk.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń