• blog

  Wyłudzenie VAT

  Wyłudzenie VAT Wyłudzenie VAT To ochrona obowiązków podatkowych. Chroni zarazem interesy finansowe Skarbu Państwa i innych uprawnionych podmiotów. Dlatego naruszenie przepisów jest bardzo przestrzegane a wyroki surowe….. Zacznijmy od początku… Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.k.s. podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Natomiast z treści art. 56 § 2 k.k.s.wynika iż jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego…

 • blog

  Art. 92 Kodeks wykroczeń.🏨🏨❤‼‼‼

  Art. 92 Kodeks wykroczeń § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. § 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Należy zwrócić, uwagę, iż wykroczenie z art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń może być popełnione umyślnie lub nieumyślnie Art. 92 Kodeks wykroczeń Wykroczenie z art. 92 § 2 może być popełnione tylko umyślnie…

 • blog

  Niezatrzymanie się do kontroli policji i ucieczka – art. 178b kk

  Niezatrzymanie się do kontroli policji i ucieczka – art. 178b kk Art. 178b Kodeksu karnego Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.   Rodzajowym przedmiotem ochrony czynu jest bezpieczeństwo komunikacji.-porządek publiczny. Przepis art. 178 b kk   wprowadza sankcję za zachowanie niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Na czym…

 • blog

  art. 286 § 1 KK

  Oszustwa majątkowe  art. 286 § 1 KK Przestępstwo oszustwa –  art. 286 § 1 KK. Na czym polega ? Jak w każdej sprawie karnej najważniejsze jest postępowanie dowodowe. Wszystko należy rozpatrywać indywidualnie.   A więc……….polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, jeżeli sprawca działał w określony sposób, mianowicie wprowadzając w błąd, wyzyskując błąd lub wyzyskując niezdolność pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. art. 286 § 1 KK Wprowadzenie w błąd polega na podjęciu przez sprawcę podstępnych zabiegów prowadzących do wywołania u pokrzywdzonego mylnego wyobrażenia o rzeczywistości.   Pozostałe sposoby a mianowicie wyzyskanie błędu innej osoby i wyzyskanie niezdolności tej osoby do należytego pojmowania przedsiębranego działania…

 • blog

  art.156 § 1 pkt 2 KK

  art.156 § 1 pkt 2 KK Na podstawie art.156 § 1 pkt 2 KK odpowiada  ten, kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Znamiona tego przestępstwa realizuje więc każde zachowanie, które stanowić może podstawę obiektywnego przypisania skutku w postaci tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak ocenić  stan zdrowia? Zdecydowanie najważniejsza jest dokumentacja medyczna. art.156 § 1 pkt 2 KK Ile grozi ? Od dnia 13 lipca 2017r. przestępstwo kwalifikowane z tego przepisu stanowi zbrodnię zagrożoną karą od 3 lat pozbawienia wolności. Za przypisane oskarżonemu przestępstwo grozi kara w wymiarze od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. art.156 § 1 pkt 2 KK   Nie budzi wątpliwości…

 • blog

  Zasada niewinności oskarżonego🏨🏨

  Zasada niewinności oskarżonego Zasada niewinności oskarżonego Nie przyznajesz się do stawianego zarzuty ? Chcesz skutecznie się obronić i nie chcesz się przyznać. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego to fundament prawa karnego— podobnie jak reguła, w myśl której każdy jest niewinny, dopóki nie udowodni się mu winy (czyli to oskarżenie ma udowadniać, obrona może nawet milczeć).   Zasada niewinności oskarżonego Przepis art. 5 § 1 k.p.k. określa zasadę domniemania niewinności. Według  tej zasady  oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Przepis art. 5 § 2 k.p.k. –  reguła in dubio pro reo w myśl której – nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się…

 • blog

  Adwokat Kara łączna

  Adwokat Kara łączna Kara łączna Art. 85 kodeksu karnego  karę łączną orzeka się jeżeli: sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu Kara łączna Przesłanki łączenia kar (pozytywne i negatywne): Pozytywne: kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu ( kary grzywny nie łączą się z żadnymi innymi tylko między sobą) łączeniu podlegają tylko kary wymierzone (chodzi o kary, które orzeczono wobec sprawcy w wyroku w którym przypisano mu winę – nie będzie karą wymierzoną kara zastępcza, którą sprawca odbywa zamiast kary mu pierwotnie wymierzonej – wyłączono więc wszystkie…

 • blog

  Adwokat Apelacja Karna . Jak odwołać się od wyroku ? Przykład

  Adwokat Apelacja Karna  Jak odwołać się od wyroku ? Jak napisać Apelację ?   Adwokat Apelacja Karna Przykład. Działając w imieniu własnym, na podstawie art 425 § 1 i 2 kpk zaskarżam w/w wyrok w całości na korzyść oskarżonego , zarzucając : Punkt.2. Stawiamy zarzuty. Na podstawie art. 427 § 2 KPK oraz art. 438 pkt 1, 2 i  3 KPK powyższemu wyrokowi zarzucam: 1. BRAK ZNAMION CZYNU 158 § 2  KK Zarzucam obrazę przepisów prawa materialnego tj. 158 § 2 kk  poprzez jego błędne zastosowanie, oskarżony nie wyczerpał swoim zachowaniem wszystkich znamion określonych  w niniejszym przepisie. W niniejszej sytuacji nie doszło do pobicia. Nie ma mowy o ciężkim uszczerbek…

 • blog

  Adwokat sprawa karna🕙🕙🕙

  Adwokat sprawa karna     Jak znaleść Adwokat ? Jaka kara ? Co zrobić ? Te pytania zadają osoby które szukają Adwokata do sprawy Karnej…. Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym?   Czym nasza kancelaria się zajmuje ? A zatem, doradzamy naszym klientom, prowadzimy obronę w postępowaniu, bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji, dbamy o interesy pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Kiedy jest najwyższa kara ? Wszystko zależy jakie popełniłeś przestępstwo. To co ważne musisz wiedzieć czym jest recydywa.  Recydywa   art. 64§1 KK   Adwokat sprawa karna Niniejszy przepis ma zastosowanie wówczas, gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności…

 • blog

  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Napisać i gdzie składać?   Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Najlepiej oczywiście zwrócić się  o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika……. Postanowiłeś  zawiadomić organy ? Decyzja została podjęta ? Gdzie złożyć ? pocztą, listem poleconym. pocztą   Pamiętaj …. pilnuj aby coś się działo z sprawą. O wszczęciu lub odmowie wszczęcia zawiadamia się osobę.   Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa   Kiedy wszczyna się postępowanie ? Gdy są do tego podstawy….. W pierwszej kolejności  Czynności sprawdzające zmierzają do ustalenia czy należy rozpocząć postępowanie karne. Ile czekamy ? 30 dni. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa   Pamiętaj, w każdym wypadku, powinieneś zostać powiadomiony o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania w terminie 6 tygodni. Śledztwo…

Zadzwoń