blog

Wyłudzenie VAT

Wyłudzenie VAT

Wyłudzenie VAT

To ochrona obowiązków podatkowych. Chroni zarazem interesy finansowe Skarbu Państwa i innych uprawnionych podmiotów.

Dlatego naruszenie przepisów jest bardzo przestrzegane a wyroki surowe…..

Zacznijmy od początku…

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.k.s. podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Natomiast z treści art. 56 § 2 k.k.s.wynika iż jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Oszustwa podatkowe

Wyłudzenie VAT

Czyli mówiąc wprost –  podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracji lub oświadczeniu.

Pamiętajmy, dochodzi do powstania ryzyka niezasadnego pomniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Najważniejsze –uszczuplenie spodziewanego dochodu uprawnionego podmiotu

 

Status podatnik 

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) definiuje kto jest podatnikiem VAT.

art. 62 § 2 k.k.s.

Zgodnie z treścią art. 62 § 2 k.k.s. kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Podmiotem posługiwania się fakturą wystawioną w sposób nierzetelny z art. 62 § 2 k.k.s. jest każdy, kto fakturą taką się posługuje. Znamię czynnościowe wystawienia faktury lub rachunku z art. 62 § 2 k.k.s. w sposób nierzetelny obejmuje zachowanie polegające na sporządzeniu dokumentu nieodzwierciedlającego stanu rzeczywistego. przedmiotem bezpośredniego działania czynu wystawienia faktury lub rachunku w sposób nierzetelny jest również faktura pusta (fikcyjna).

Wyłudzenie VAT

Sąd sprawdza czy oskarżony swoim działaniem wypełnił znamiona przestępstwa skarbowego. 

Podstawa prawna to  art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s.

Sąd ustala czy oskarżony prowadził działalność, czy był podatnikiem VAT, czy rozliczał się z US i czy doszło do oszustwa …

Posłużyłeś się nierzetelnymi fakturami ?

Sąd bada  czy  oskarżony posługiwał się nierzetelnymi fakturami VAT.

Co w konsekwencji dokonano obniżenia  podatku należnego o podatek naliczony zawarty fakturach zakupowych.

Wyłudzenie VAT

Zgodnie z treścią art. 76 § 1 k.k.s. kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Wyłudzenie VAT

Przepis art. 76 k.k.s. stanowi uzupełnienie kryminalizacji wynikającej z art. 56 k.k.s.

Pamiętajmy –  art. 56 k.k.s.kryminalizuje zachowania polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy i narażeniu w ten sposób na uszczuplenie podatku, obejmując sytuacje, w wyniku których dochodzi do niezasadnego pomniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego, a tym samym pomniejszenia ekspektatywy Skarbu Państwa lub innego uprawnionego podmiotu wynikającej z prawidłowo ukształtowanego stosunku podatkowoprawnego,

 

Najważniejsze  art. 76 k.k.s. są to zachowania polegające na narażeniu na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Kiedy może być wyższy wyrok a kiedy niższy ?

 

Zgodnie z treścią art. 37 § 1 pkt. 1 k.k.s. Sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca: popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe. Najważniejsze –  powoduje uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża.

Duża wartość ?  Jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia .

Dodatkowo liczy się rownież karalność czyli recydywa!

Łagodzące okoliczność to zdecydowanie współpraca i przyznanie się.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń